La prevenció de la pèrdua d’autonomia

En les persones grans la principal causa de la seva dolenta autopercepció de salut i qualitat de vida són les limitacions funcionals, és a dir, la dificultat o impossibilitat de mantenir una plena, eficient i segura autonomia en la realització de les seves activitats diàries i la seva mobilitat.

La pèrdua progressiva de l’autonomia es relaciona amb l’increment de la situació de fragilitat (Veure fragilitat), la presència d’alguna malaltia crònica greu, i l’acumulació de diverses malalties cròniques o pluripatologia (Veure malalties cròniques).

La valoració sistemàtica de les activitats de la vida diària i els trastorns de la mobilitat i la seua detecció en fases inicials permet iniciar més precoçment l’estudi de les causes de les mateixes i els seus possibles tractaments. S’ha demostrat que davant perdudes d’autonomia progressives d’origen multi causal, la valoració geriàtrica multidimensional pot aconseguir frenar-les i fins i tot revertir-les (valoració i tractament optimo malalties cròniques, utilització adequada dels medicaments, intervencions nutricionals, programes de rehabilitació física o d’exercici físic) Veure valoració geriàtrica multidimensional.